top of page
  • ram148

DIALOG – kunsten å samtale, lytte og utvikle våre grunnsteiner


Et av våre satsningsområder i 2022 er Dialog. Samtaleprosesser der man lytter, engasjerer seg og utforsker nye innsikter sammen. 20 BITR lærere får opplæring fra Flux dialog over tre helger hvor vi fordyper oss kunsten å skape mening sammen.


Vårt overordnede fokus er å gi plass for utvikling, innsikt og et tryggere fellesskap. I denne prosessen gir vi utdanning og veiledning til våre lærere så de selv kan lede dialog og samtalegrupper i sine respektive byer etter hver yoga klasse. Vi tar utgangspunkt i våre grunnsteiner og dialogmodellen som metode. Under sammenfatter jeg kort dialogprinsippene før jeg beskriver våre grunnsteiner og hvorfor vi holder disse så høyt.


Prinsipper for Dialog i henhold til Flux forlag


Viktige elementer i vår måte å jobbe med dialog på er gjensidig velvilje, åpenhet og nysgjerrighet. Ferdigheter vi øver på i dialogen er å lytte, møte med respekt, utsette vurderinger og uttrykke/utforske antakelser. Disse fire ferdighetene blir introdusert fra start i alle dialogprosjekter og gjentatt hver gang det kommer opp noe som gjør at vi må tilbake og se om det som skjer i gruppen er i tråd med dialogens enkle, men ofte utfordrende spilleregler. Tid er også en viktig faktor; dialog trenger tid for å kunne gi virkelig gode resultater.

Dialog er en gruppeprosess som gir viktige bidrag til hva som faktisk foregår, og til at alle blir hørt. Gjennom å praktisere lavt tempo, anerkjenne alle som likeverdige og at alle sitter på en del av sannheten, samtidig som vi øver på å utsette vurderinger, opplever mange å snakke med hverandre på en ny måte. I tillegg til å uttrykke ulike synspunkter oppfordres gruppen til å respektere, undre seg over og ta på alvor alle synspunktene som kommer frem. Synspunktene skal ikke dømmes, vurderes eller argumenteres mot. Derimot kan man bygge videre på det som er sagt, legge til nye perspektiver og gjerne uttrykke at man opplever å bli overrasket.

I overraskelsen ligger gode muligheter til å avsløre antakelser vi mer eller mindre ubevisst legger til grunn – her kan vi få tak i de skjulte verdiene og intensjonene som kanskje styrer oppførselen vår. Der man normalt ville argumentert eller protestert, ligger muligheten til å se hvilke kulturelle ulikheter som kolliderer, og hvorfor det skjer. Slik styrkes det metakognitive perspektivet: Man kan få øye på mønstre i egen og andres tenkning, og man styrker muligheten til å se sammenhenger og ulike perspektiver på et gitt tema.BITR sin filosofi

Vår største oppgave er å hjelpe våre deltagere å finne glede i hverdagen, ta større ansvar for sine liv og å bli en ressurs for samfunnet. Vi tror på lekfulle aktiviteter som fremmer selvinnsikt, gode fellesskap som gir større ansvarsfølelse og disiplinære handlinger som leder til en positiv forvandling. Det gir en berikelse på et personlig plan og gir gode ringvirkninger i samfunnet som helhet.


Erfaringsmessig ser vi at den største utfordringen ikke er å slutte med rus og kriminalitet. Det vanskeligste er å ikke falle tilbake til gamle handlingsmønstre etter soning / behandling. Vårt hovedfokus handler derfor om å skape en varig endring i sinnet hos våre deltagere i en sårbar overgangsperiode. Dette gjøres gjennom å bygge opp en daglig yogapraksis over tid kombinert med allsidig aktivitet, arbeidstrening, trygge rammer og et åpent fellesskap.

I tillegg til dette ser vi mer og mer viktigheten av å fordype seg, undre seg og stille spørsmål rundt grunnleggende holdningsmønstre i livet som gir nye perspektiver på hvem vi er, våre muligheter og hva vi velger å prioritere.


For oss er det viktig å stå for noen verdier og våre grunnleggende verdier med tanke på tilfrisking og utvikling er oppsummert i våre 12 grunnsteiner som er delt inn i fire ulike faser. Alle 12 grunnsteinene er like viktige, men vi mener det er helt vesentlig at man finner en stødig forankring i de første fasene før man kan gå i dybden av de senere.


Fase 1 – Forankringsfasen

Ærlighet fremmer større nærhet til de gode ting i livet. Det gir selvinnsikt og hjelper oss å bedre forstå ekte kjærlighet. Tillit gir kraft og støtte. Det hjelper deg å hente fram dine iboende ressurser og finne overskudd, klarhet og mening. Ydmykhet over hvor lett det er å snuble som menneske gir økt varsomhet ovenfor egne handlingsmønstre og hvordan man er mot andre.


Fase 2 – Forvandlingsfasen

Tålmodighet lærer oss at ting tar tid. En endringsprosess og modningsprosess er veldig krevende, men mulig. Disiplin er å tåle litt motstand, rammer av begrensninger som fremmer ny styrke, innsikt og frihet. Stabilitet er å være konsekvent. Etterrettelig, pliktoppfyllende og en man kan stole på. En som følger opp sine arbeidsoppgaver, avtaler og tar ansvar for å gjennomføre ting.


Fase 3 – Framgangsfasen

Fellesskap er å ta ansvar for samholdet mellom mennesker. Livets opp og nedturer. Å utøve likeverd i praksis og vise omsorg for hverandre. Empati gir styrke og nye perspek- tiver og hjelper oss å forstå en større helhet. Selvoppofring hjelper oss å komme ut av vårt skall og muligg jør en ny innsikt og kraft.


Fase 4 – Seiersfasen

Fokus er evnen til å tenke klart, holde konsentrasjonen på et punkt over lengre tid. Uavbrutt, der man hever seg over støy, utfordringer og stress. Visdom er evnen til å skille mellom hva som er viktig og mindre viktig. Prioritere rett, vise medfølelse for andre, forstå sine begrensninger og se de større perspektiver. Kjærlighet er en kraft som aldri svikter.

Å gjøre rett, å være god og å vise omsorg for andre. Det vekker en eksistensiell kraft av liv som hever oss over begrensningene av meg, mitt og mine. Erfaringsmessig har det blitt tydelig for oss i BITR at det er viktig å stå opp for noe. Rettferdighet, likeverd, inkludering og respekt or viktige bærebjelker i denne prosessen og vi ser på dialogformen som en viktig arena å utvikle disse ferdighetene sammen. Å gå i dybden av noe tar tid, men når man gjør det sammen med likesinnede blir alltid perspektivene mye rikere enn det man klarer på egen hånd.


Vi er dypt takknemlig til Flux Dialog som bistår våre lærere i utviklingen av essensielle ferdigheter for å kunne lede disse klassene. Avslutningsvis ønsker vi å rette en stor takk til alle våre lærere som kontinuerlig fortsetter å fordype og utvikle seg i våre grunnsteiner, livet og det å være et godt medmenneske.313 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page