GANGSTERYOGA

  • YOGA I FENGSLER

    Gangster yoga er et prosjekt som startet for innsatte på Ila fengsel i 2011 og som nå har utviklet seg til å bli et bærekraftig prosjekt i 11 fengsler.

  • BÆREKRAFT

    Tidligere innsatte ved Ila fengsel jobber nå som yoga lærere. Deres kunnskap og kompetanse er en uvurderlig ressurs, når de nå hjelper andre innsatte med å komme tilbake til samfunnet. Mange tidligere innsatte ønsker å fordype seg videre når de kommer ut.

  • ØKENDE BEHOV

    Tilbakemeldinger fra innsatte bekrefter at yoga hjelper mot bedre søvnkvalitet og større sinnsro.  De blir mindre irritable og føler seg sunnere, friskere, mer våkne og bedre til sinns. Vi opplever økende etterspørsel etter vårt arbeid fra flere fengsler

YOGA FOR INNSATTE 

– et verktøy for selvrefleksjon

Å praktisere yoga er å øve seg på å leve. Man lærer seg å puste i krevende situasjoner. Stå i utfordringer. Finne stabilitet, styrke og sinnsro. Tåle smerte og erkjenne sin egen rastløshet. Ikke flykte unna, men være tilstede, kjenne sårbarhet, møte seg selv og likevel gjennomføre. Yogaøvelser når de er som best hjelper mennesker å få øye på seg selv i livet, det vekker en innsikt om egen adferd, det ansvarlig gjør og vekker forståelsen om ens egen iboende kraft som gir positiv endring og forandring når man lærer seg å ta aktive, konstruktive valg som leder til handling.

 

På Ila, Ringerike og i Oslo har vi allerede sett de positive effektene av yoga over tid. Mange av de mest energiske innsatte har blitt gode rollemodeller for andre da de har fått en mer avslappet framtoning og er mindre aggressive og rastløse. Vi ønsker å kunne etablere et nettverk av tidligere innsatte som etter løslatelse får muligheten til å undervise yoga på ungdomsinstitusjoner og være med i forebyggende tiltak blant unge som eksperimenterer med rus og står i faren for å få en kriminell løpebane. Den største overføringsverdien ligger i at innsatte får muligheten til å bruke soningstiden på en konstruktiv måte. Yoga praksisen tvinger de til å møte seg selv, slippe spenninger i kropp og sinn, rydde opp i forstyrrende mønstre, forbedre sine holdninger og bli en bedre utgave av seg selv den dagen de løslates til å kunne bli bede samfunnsborgere.

 

Vi ser vi at yoga ofte kan møte stor skepsis hos de innsatte, men mange av de som blir introdusert til det liker praksisen og ønsker et utvidet tilbud. Erfaringsmessig opplever vi også at noen faller fra eller overhodet ikke er interessert i å prøve – men for de som gir det en sjanse og jobber med det over tid – ser vi en markant holdningsendring, forbedret fysisk og psykisk velvære, og et ønske bli bedre mennesker. Dette tror vi kan ha en positiv påvirkning på den negative statistikken som tilsier at majoriteten av de som løslates vil falle tilbake til kriminelle handlinger. Yoga handler til syvende og sist om å møte seg selv, finne sin plass i livet og unngå negative handlingsmønstre som er til skade for en selv, andre og samfunnet som helhet.

YOGA SOM BEHANDLINGSFORM

En god yogapraksis setter søkelys på det å være menneske og forsøker å vekke den optimale fysiske og psykiske livskvalitet. Det handler om å møte seg selv, kjenne sine utfordringer og begrensninger. Gradvis lære seg bygge opp positive handlingsmønstre og se seg selv i en større sammenheng.

Praksisen bygger primært på fysiske øvelser der man blir bevist om underliggende spenninger i kropp og sin. Etter som kroppen blir sterkere og fri fra ubalanser, vil det mentale aspektet av yoga gjøre seg gjeldende. Dette gir økt fokus, konsentrasjon og større tilstedeværelse. Yoga bygger også på etiske og moralske prinsipper der man lærer seg ta ansvar for seg selv, sine handlinger og sitt nærmiljø.

Yoga er først og fremst en prosess der man møter seg selv. Hvor man lærer seg å eksistere uten å flykte eller la seg distrahere. En øket tilstedeværelse gir grobunn for større innsikt innad og utad og man lærer seg finne en harmoni med seg selv og andre.

De siste årene har det kommet fram mye vitenskapelige dokumentasjon over de positive virkninger som yoga gir. Forskjellige former for yoga er nå en akseptert treningsform i samfunnet og blir i en stadig større grad integrert som behandlingsform innen helsevesenet, ulike institusjoner, barnevernet og psykiatrien. I USA og England har man under flere år fått positive resultater i behandling av traumer for soldater, innsatte i fengsler, atferdsproblemer blant barn og unge. I Sverige har yoga blitt en akseptert behandlingsform innen helsevesenet både i forebyggende arbeid og rehabilitering.

Yoga er definitivt ikke den eneste løsningen på utfordringer innen helsevesenet, kriminalitet, rus og psykiske lidelser, men større selvbevissthet og økt selvdisiplin, kan hjelpe mennesker til å få en dypere innsikt i sine adferdsmønstre. Det kan være behjelpelig på mange plan.

MÅLSETNING

Det overordnede målet med Gangsteryoga er å forbedre menneskers liv og vekke en glede i sinnet som er ekte. Av erfaring ser vi at de mest fundamentale endringer i menneskers liv kommer gjennom selvinnsikt. Vi ser at yoga kan være et verdifullt verktøy i denne prosessen. Over tid ønsker vi å kunne nå ut til flere fengsler i Norge og tilrettelegge for at de som ønsker å fordype seg i yoga skal få muligheten til det. På Ila og Ullersmo ser vi at mange av de innsatte ønsker å utdanne seg som yoga lærere. Vi ønsker å kunne integrere disse i et nettverk av lærere som jobber med ungdommer på skråplanet. Etter endt soning ønsker vi å være behjelpelig med jobb og videre utdannelse.

RESULTATER I FENGSLENE

På Ila, Ringerike og i Oslo har vi allerede sett de positive effektene av yoga over tid. Mange innsatte har blitt gode rollemodeller for andre da de har fått en mer avslappet framtoning og er mindre aggressive og rastløse. Vi ønsker å kunne etablere et nettverk av tidligere innsatte som etter løslatelse får muligheten til å undervise yoga på ungdomsinstitusjoner og være med i forebyggende tiltak blant unge som eksperimenterer med rus, befinner seg på skråplanet eller står i faren for å få en kriminell løpebane.

Den største overføringsverdien i denne prosjektet ligger i at innsatte får muligheten til å bruke soningstiden på en konstruktiv måte. Yoga undervisningen tvinger de til å møte seg selv, slippe spenninger i kropp og sinn, rydde opp i forstyrrende mønstre, forbedre sine holdninger og bli en bedre utgave av seg selv den dagen de løslates for å kunne bli bedre samfunnsborgere.

I oppstartsfasen av dette prosjektet møtte vi stor skepsis hos mange av de innsatte. Men nå ser vi at mange av de som har blitt introdusert til yoga liker ”treningsformen” meget godt. De ønsker seg et utvidet tilbud og det vokser i etterspørsel. Erfaringsmessig ser vi også at noen faller fra, eller overhodet ikke er interessert i å prøve. Men for de som gir Yoga en sjanse, og jobber med det over tid – ser vi ofte en markant holdningsendring, forbedret fysisk og psykisk velvære, og genuint ønske om å gjøre konstruktivt med livet. Dette tror vi kan ha en positiv påvirkning på den negative statistikken som tilsier at majoriteten av de som løslates vil falle tilbake til kriminelle handlinger.

Yoga handler til syvende og sist om å møte seg selv, finne sin plass i livet, samfunnet og unngå negative handlingsmønstre som er til skade for en selv og andre.

Back In The Ring

E-post: KONTAKT

Vipps nummer: 583536

© 2019 by Back In The Ring.