Back in the Ring

BITR_Logo_Svart_2x.png

Back in the Ring er et nasjonalt tilbud som tilbyr yogaklasser, aktiviteter, arbeidstrening, utdannelse og fordypning i yoga. Vi retter oss spesielt mot rusavhengige, innsatte og alle dere som ønsker å gjøre et comeback i livet.

Vi henvender oss til alle dere som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen, ta tak i livet og bygge opp en meningsfull hverdag.

 

Vi tror alle kan gjøre rett for seg og alle fortjener en ny sjanse. Det handler først og fremst om å se seg selv der man er og innse at vi er alle et produkt av får fortid, men har mulighet til å påvirke vår fremtid. Målet er å hjelpe mennesker å ta gode valg. Vi tilbyr også hjelp til å slutte med rus og trappe ned på medisiner. Back in the Ring er for de som øsker å ta tak i livet og forstår at de må gjøre jobben sjølv.


Back in the Ring – kom som du er!

LANGSIKTIGHET – Grunnsteinen i vårt arbeid

Vi har som mål å gi våre deltagere et tilbud der de bor. Vi ønsker å styrke det lokale støtteapparatet og hjelpe rusavhengige og innsatte bygge et nytt nettverk. Vi ser den positive effekten av å samarbeide tett med andre etterverns-tilbud og lokale institusjoner for å kunne gi hver enkelt deltager så god oppfølging som mulig.

 

Vår erfaring tilsier at faste rutiner i hverdagen gir støtte til egen tilfriskning blant våre deltagere. Spesielt i faser hvor utfordringer kan bli overveldende er faste holdepunkt i hverdagen et grunnlag som gir trygghet og forutsigbarhet.

 

Stiftelsen Back in the Ring (tidligere Yoga for Livet) har i løpet av de siste årene hatt mye fokus på å fange opp deltagere som er i faresonen for å falle tilbake til rus og kriminalitet. Alle rusavhengige vil før eller senere eksponeres for et tilbakefall. Hvordan vi takler dette og bygger opp en klarhet og styrke i sinnet til våre deltagere er vårt største fokusområde.

 

Vårt hovedfokus i tiden fremover er derfor å fortsette med å utvikle solide og langsiktige oppfølgingsstrukturer, for å best mulig kunne sikre en stabil og rusfri fremtid for våre deltagere.

 

VÅR METODE OG FILOSOFI

For å kunne hjelpe våre deltagere å hjelpe seg selv tror vi på viktigheten av tre grunnleggende teknikker. De består av å lære å lande i seg selv, å lære å gjøre en endring og å lære å utvikle seg. Dette kan deles opp i tre faser som hver omhandler tre grunnprinsipper som er hovedfokus til våre deltagere i hver fase.

 

De tre fasene er: Forankringsfasen, Forvandlingsfasen og Utviklingsfasen.  Hver deltager bruker forskjellig tid i hver fase, men for å få til en vedvarende endring og å lære seg å bygge opp en ny struktur i sinnet vektlegger vi viktigheten av å møte andre og seg selv med ærlighet, utvikle en tillit til livet, kjenne på ydmykhet, åpenhet og et ønske om å yte litt ekstra for å lære seg den tålmodighet, disiplin og utholdenhet som kreves for å få til en vedvarende forvandling. Vi vet at den største utfordring er ikke å slutte med rus eller kriminalitet, men helt enkelt å begynne å leve. Å våge ta del av nye fellesskap, lære seg noe nytt og utvikle iboende talenter og ferdigheter. Det gjør man gjennom å by på seg selv!

 

Vi tror at den største utvikling av oss som mennesker skjer når vi våger å by på oss selv gjennom våre tjenester, ressurser, egenskaper og utvikler evnen til å føle empati med andre som sliter. Livet er vanskelig for alle og byr på kontinuerlige utfordringer uavhengig om du er rusavhengig, kriminell, straight, skeiv, rik, fattig, lærd eller ulærd. Vi må alle lære oss å leve og innsikten til livet kommer fra forvandlingen vi skaper gjennom våre handlinger. Det beriker oss som mennesker løfter oss og hjelper oss å innse at når vi byr på oss selv lærer vi oss selv bedre å kjenne.  

1

Forankringsfasen

Ærlighet – Å møte seg selv, ta tak, bygge et fundament og forholde seg til det som er

Tillit – Å komme videre. Som en kjær mor som gir tillit støtte til egen utvikling

Ydmykhet – Å ha distanse til egne tanker, følelser og antagelser muliggjør ny innsikt

2

Forvandlingsfasen

Tålmodighet – Å utforske hva som kommer. Endring tar tid. Hastverk er lastverk!

Disiplin – Repetisjon og forvandling gjennom handling krever våken tilstedeværelse
 

Utholdenhet – Det er lett å gi opp.
Å bli rusfri krever kondis, styrke og fasthet 

3

Utviklingsfasen

Fellesskap – Det beriker oss.
Å kjenne seg selv er å forstå våre reaksjonsmønstre


Empati – Gir styrke og innsikt.
Nye perspektiver. Medfølelse gir klarhet og lindring 

 

Selvoppofring – Forløser uante muligheter, gir ny innsikt, mestring og kraft

BRUKERREISEN

Der metode og filosofi implementeres

1

Individ

Her kan våre deltagere ta del av ukentlig yogaundervisning, fellesskap, foredrag, kurs og aktiviteter. Vi tilrettelegger for rusfrie liv og gir støtte og veiledning, kurs og mulighet for mestring. Gradvis vil du oppleve en bedre helse, kunne bidra i prosjekter og finne en ny styrke, identitet og plattform å støtte deg på i livet

2

Styrke fellesskap

Her får du mer ansvar, mulighet til utdannelse og fordypning i yoga. Gjennom dedikasjon og økt egeninnsats vil du få muligheten til å bli assisten, veileder eller foredragsholder på klasser og samlinger. Gjennom større ansvar for fellesskapet vokser våre muligheter sammen. Å være skikkelig og etterrettelig på alle plan.  

3

Integrering

Her tar du ansvar i å lede klasser, samlinger og aktiviteter. Et aktivt bidrag til fellesskapet fremmer egen utvikling og muliggjør ny innsikt og kompetanse. Vi tror på menneskets iboende evne til å løfte seg selv gjennom aktive valg og handlinger for fellesskapets beste.

Våre ukentlige klasser og aktiviteter er frivillige. Rusfrihet god hygiene og oppførsel forventes på alle klasser. Klassene kan lindre stress, gi avspenning, ro og indre klarhet og styrke. Tidvis er de krevende og krever energi og krefter. Du vil komme i god fysisk form og oppleve økt tilstedeværelse, klarhet og integrering i kropp og sinn.

 

Vi fokuserer mye på brukermedvirkning gjennom våre tre trinn der våre deltagere gradvis tar større ansvar og eierskap inn i prosjektet og får muligheten til å utdanne seg som yogalærere og veiledere. Med syv års erfaring fra prosjektet ser vi at våre medlemmer har en iboende lengsel til å reise seg, gjøre comeback i livet og gi en støttende hånd til andre som trenger det.

 
 

Lokal forankring

BITR er et landsdekkende tilbud for rusavhengige. Vi samarbeider med kommunene i 20 byer rundt om i landet og tilbyr ukentlige yogaklasser, aktiviteter, fordypning og arbeidstrening. Etter syv års drift av Back in the Ring (BITR) ser vi at dette prosjektet har en viktig verdi for samfunnet og skaper en synergi mellom de forskjellige tilbudene i kommunen.

 

Over de siste årene har vi fått på plass en bedre struktur og utviklet et solid samarbeid med 23 byer i Norge hvor vi jobber sammen med de ulike kommunene for en bedre rusomsorg. Medlemstallet er i stadig vekst og vi har allerede forespørsel fra flere andre byer om å etablere ytterligere tilbud der.

 

Flere av de offentlige institusjonene innen rusomsorgen i Norge er i kontakt med oss og vi har jevnlige klasser, foredrag og opplysning om våre tilbud. Det er en økende interesse for vår kompetanse og erfaring over hele landet og mange setter pris på vår nytenkning innen rehabiliteringen, aktiviseringen og sysselsettingen av rusavhengige.

 

BITR har gått fra å være et frivillig prøveprosjekt i Oslo i 2013 til nå å ha blitt landsomfattende, og vi behøver hjelp for å imøtekomme all etterspørsel fra rusavhengige, forskjellige institutsjoner og ettervern.

Overføringsverdi

Vi ser at deltagerene forbedrer helsen sin og majoriteten holder seg rusfrie over tid. En yogapraksis bidrar til å øke den fysiske og psykiske livskvaliteten og stimulerer til økt ansvarsfølelse i eget liv. Våre medlemmer får en bedre struktur i hverdagen og ønsker å ta del av aktiviteter. Den store overføringsverdien i prosjektet ligger i at enkeltindividene som er med får et konkret redskap til å takle hverdagen bedre. Styrke kapasiteten til å bygge seg opp som menneske, gjøre konstruktive grep i hverdagen og omsider finne sin plass i samfunnet. Dette vil forhåpentligvis støtte dem resten av livet og gi de muligheten til å takle livets utfordringer bedre på alle plan. Mange av våre deltagere engasjerer seg videre i prosjektet og ønsker å vise en vei ut av langvarig rusavhengighet.

​BITR omfavner nå over 300 deltagere på landsbasis. Av alle vi har jobbet med er det over 50% som nå klarer seg bra. Det er en stor glede å se mange av våre deltagere komme tilbake til arbeidslivet. De sier det har vært et vendepunkt i livet å lære seg å ta større ansvar for egen tilfriskning og å utvikle gode rutiner i hverdagen. Mange av våre deltagere har vært ut og inn av institusjoner i flere år, men har ikke klart å få livet på stø kurs før de ble en del av BITR.

 

Langsiktig tilnærming til rusproblematikken

Våre deltagere får opplæring i yoga 1-5 ganger i uken, tar del i et fellesskap og får muligheten til å utvikle og fordype seg innen yoga. Vi fokuserer på samfunnsansvar og det å lære seg nyttige aktiviteter som matlagning, hushold og økonomi. Helt enkelt hvordan man finner tilbake til gleden av å bidra til samfunnet og ta del av et fellesskap.
 
Våre grunnprinsipper bygger på større ansvarsfølelse og prinsippene beskrevet over. Lykkes man med det kommer de positive endringene. Et av våre hoved-motto er ”Uten handling, ingen forvandling”. Vår erfaring tilsier at rusavhengige egentlig lengter etter å bidra og bli en bedre utgave av seg selv. Men, de destruktive mønstrene de har opparbeidet gjennom år med rusmisbruk er vanskelig å bryte uten et godt verktøy, god veiledning og et godt og langsiktig fellesskap å støtte seg til.

 

Vil du støtte oss?