top of page

Back in the Ring

BITR_Logo_Svart_2x.png

Back in the Ring er et nasjonalt tilbud som tilbyr yogaklasser, aktiviteter, arbeidstrening, utdannelse og fordypning i yoga. Vi retter oss spesielt mot rusavhengige, innsatte og alle dere som ønsker å gjøre et comeback i livet.

Vi henvender oss til alle dere som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen, ta tak i livet og bygge opp en meningsfull hverdag.

 

Vi tror alle kan gjøre rett for seg og alle fortjener en ny sjanse. Det handler først og fremst om å se seg selv der man er og innse at vi er alle et produkt av får fortid, men har mulighet til å påvirke vår fremtid. Målet er å hjelpe mennesker å ta gode valg. Vi tilbyr også hjelp til å slutte med rus og trappe ned på medisiner. Back in the Ring er for de som øsker å ta tak i livet og forstår at de må gjøre jobben sjølv.


Back in the Ring – kom som du er!

LANGSIKTIGHET – Grunnsteinen i vårt arbeid

Vi har som mål å gi våre deltagere et tilbud der de bor. Vi ønsker å styrke det lokale støtteapparatet og hjelpe rusavhengige og innsatte bygge et nytt nettverk. Vi ser den positive effekten av å samarbeide tett med andre etterverns-tilbud og lokale institusjoner for å kunne gi hver enkelt deltager så god oppfølging som mulig.

 

Vår erfaring tilsier at faste rutiner i hverdagen gir støtte til egen tilfriskning blant våre deltagere. Spesielt i faser hvor utfordringer kan bli overveldende er faste holdepunkt i hverdagen et grunnlag som gir trygghet og forutsigbarhet.

 

Stiftelsen Back in the Ring (tidligere Yoga for Livet) har i løpet av de siste årene hatt mye fokus på å fange opp deltagere som er i faresonen for å falle tilbake til rus og kriminalitet. Alle rusavhengige vil før eller senere eksponeres for et tilbakefall. Hvordan vi takler dette og bygger opp en klarhet og styrke i sinnet til våre deltagere er vårt største fokusområde.

 

Vårt hovedfokus i tiden fremover er derfor å fortsette med å utvikle solide og langsiktige oppfølgingsstrukturer, for å best mulig kunne sikre en stabil og rusfri fremtid for våre deltagere.

Langsiktighet

BRUKERREISEN 
Handling som skaper forvandling

Brukerreisen for hver deltager strekker seg over et år. De bygger på BITRs 12 grunnsteiner som er oppdelt i fire ulike faser der man bruker 1-3 måneder på å gå i dybden av hvert tema. Alle 12 grunnsteinene er like viktige, men vi mener det er helt vesentlig at man finner en stødig forankring i de første fasene før man kan utvikle de senere.

 

Vår største oppgave er å hjelpe våre deltagere å ta større ansvar for sine liv og å bli en ressurs for samfunnet. Vi tror på lekfulle aktiviteter som fremmer selvinnsikt, gode fellesskap som gir større ansvarsfølelse og disiplinære handlinger som leder til en positiv forvandling. Det gir en berikelse på et personlig plan og gir gode ringvirkninger i samfunnet som helhet.

 

Erfaringsmessig ser vi at den største utfordringen ikke er å slutte med rus og kriminalitet. Det vanskeligste er å ikke falle tilbake til gamle handlingsmønstre etter soning / behandling. Vårt hovedfokus handler derfor om å skape en varig endring i sinnet hos våre deltagere i en sårbar overgangsperiode. Dette gjøres gjennom å bygge opp en daglig yogapraksis over tid kombinert med allsidig aktivitet, arbeidstrening, trygge rammer og et åpent fellesskap.

 

Alle deltagerne får tildelt en egen mentor som gjennomfører ukentlige individuelle samtaler og gruppesamtaler. Deltagerne får gradvis større oppgaver og ansvarliggjøres gjennom ulike skriftlige og muntlige oppgaver de må fremføre for hverandre. Våre ulike aktiviteter innebærer alle elementer av utfordring, fokus og personlig utvikling. Faktorer vi anser som svært viktige i den individuelle prosessen hvor målet er å vokse som menneske. Hovedmålet er å gi våre deltagere en ny følelse av mestring som gir mening og selvinnsikt.

Brukerreisen

TRYGGHET

Trygghet på et personlig plan, i hverdagen og livet er selve grunnlaget for alt vårt arbeid med grunnsteinene. Uten trygghet blir vi alle rastløse og forvirrede. Så en indre og ytre trygghet på alle plan er motivasjonen i alt vårt arbeid for å fremme en ny selvinnsikt i våre deltagere

BITR_BrReise_1.png
FORANKRINGSFASEN
 • Ærlighet

 • Tillit

 • Ydmykhet

Ærlighet fremmer større nærhet til de gode ting i livet. Det gir selvinnsikt og hjelper oss å bedre forstå ekte kjærlighet. Tillit gir kraft og støtte. Det hjelper deg å hente fram dine iboende ressurser og finne overskudd, klarhet og mening. Ydmykhet over hvor lett det er å snuble som menneske gir økt varsomhet ovenfor egne handlingsmønstre og hvordan man er mot andre.

BITR_BrReise_2.png
FORVANDLINGSFASEN
 • Tålmodighet

 • Disiplin

 • Stabilitet

Tålmodighet lærer oss at ting tar tid. En endringsprosess og modningsprosess er veldig krevende, men mulig. Disiplin er å tåle litt motstand, rammer av begrensninger som fremmer ny styrke, innsikt og frihet. Stabilitet er å være konsekvent. Etterrettelig, pliktoppfyllende og en man kan stole på. En som følger opp sine arbeidsoppgaver, avtaler og tar ansvar for å gjennomføre ting.

BITR_BrReise_3.png
FREMGANGSFASEN
 • Fellesskap

 • Empati

 • Selvoppofring

Fellesskap er å ta ansvar for samholdet mellom mennesker. Livets opp og nedturer. Å utøve likeverd i praksis og vise omsorg for hverandre. Empati gir styrke og nye perspektiver og hjelper oss å forstå en større helhet. Selvoppofring hjelper oss å komme ut av vårt skall og muliggjør en ny innsikt og kraft.

BITR_BrReise_4.png
VINNERFASEN
 • Fokus

 • Visdom

 • Kjærlighet

Fokus er evnen til å tenke klart, holde konsentrasjonen på et punkt over lengre tid. Uavbrutt, der man hever seg over støy, utfordringer og stress. Visdom er evnen til å skille mellom hva som er viktig og mindre viktig. Prioritere rett, vise medfølelse for andre, forstå sine begrensninger og se de større perspektiver. Kjærlighet er en kraft som aldri svikter. Å gjøre rett, å være god og å vise omsorg for andre. Det vekker en eksistensiell kraft av liv som hever oss over begrensningene av meg, mitt og mine.

METODE OG FILOSOFI IMPLEMENTERES

Individ

Her kan våre deltagere ta del av ukentlig yogaundervisning, fellesskap, foredrag, kurs og aktiviteter. Vi tilrettelegger for rusfrie liv og gir støtte og veiledning, kurs og mulighet for mestring. Gradvis vil du oppleve en bedre helse, kunne bidra i prosjekter og finne en ny styrke, identitet og plattform å støtte deg på i livet

Styrke fellesskap

Her får du mer ansvar, mulighet til utdannelse og fordypning i yoga. Gjennom dedikasjon og økt egeninnsats vil du få muligheten til å bli assisten, veileder eller foredragsholder på klasser og samlinger. Gjennom større ansvar for fellesskapet vokser våre muligheter sammen. Å være skikkelig og etterrettelig på alle plan.  

Integrering

Her tar du ansvar i å lede klasser, samlinger og aktiviteter. Et aktivt bidrag til fellesskapet fremmer egen utvikling og muliggjør ny innsikt og kompetanse. Vi tror på menneskets iboende evne til å løfte seg selv gjennom aktive valg og handlinger for fellesskapets beste.

Våre ukentlige klasser og aktiviteter er frivillige. Rusfrihet god hygiene og oppførsel forventes på alle klasser. Klassene kan lindre stress, gi avspenning, ro og indre klarhet og styrke. Tidvis er de krevende og krever energi og krefter. Du vil komme i god fysisk form og oppleve økt tilstedeværelse, klarhet og integrering i kropp og sinn.

 

Vi fokuserer mye på brukermedvirkning gjennom våre tre trinn der våre deltagere gradvis tar større ansvar og eierskap inn i prosjektet og får muligheten til å utdanne seg som yogalærere og veiledere. Med syv års erfaring fra prosjektet ser vi at våre medlemmer har en iboende lengsel til å reise seg, gjøre comeback i livet og gi en støttende hånd til andre som trenger det.

Lokal forankring

Lokal forankring

BITR er et landsdekkende tilbud for rusavhengige. Vi samarbeider med kommunene i 25 byer rundt om i landet og tilbyr ukentlige yogaklasser, aktiviteter, fordypning og arbeidstrening. Etter syv års drift av Back in the Ring (BITR) ser vi at dette prosjektet har en viktig verdi for samfunnet og skaper en synergi mellom de forskjellige tilbudene i kommunen.

 

Over de siste årene har vi fått på plass en bedre struktur og utviklet et solid samarbeid med 25 byer i Norge hvor vi jobber sammen med de ulike kommunene for en bedre rusomsorg. Medlemstallet er i stadig vekst og vi har allerede forespørsel fra flere andre byer om å etablere ytterligere tilbud der.

Flere av de offentlige institusjonene innen rusomsorgen i Norge er i kontakt med oss og vi har jevnlige klasser, foredrag og opplysning om våre tilbud. Det er en økende interesse for vår kompetanse og erfaring over hele landet og mange setter pris på vår nytenkning innen rehabiliteringen, aktiviseringen og sysselsettingen av rusavhengige.

BITR har gått fra å være et frivillig prøveprosjekt i Oslo i 2013 til nå å ha blitt landsomfattende, og vi behøver hjelp for å imøtekomme all etterspørsel fra rusavhengige, forskjellige institutsjoner og ettervern.

Overføringsverdi

Vi ser at deltagerene forbedrer helsen sin og majoriteten holder seg rusfrie over tid. En yogapraksis bidrar til å øke den fysiske og psykiske livskvaliteten og stimulerer til økt ansvarsfølelse i eget liv. Våre medlemmer får en bedre struktur i hverdagen og ønsker å ta del av aktiviteter. Den store overføringsverdien i prosjektet ligger i at enkeltindividene som er med får et konkret redskap til å takle hverdagen bedre. Styrke kapasiteten til å bygge seg opp som menneske, gjøre konstruktive grep i hverdagen og omsider finne sin plass i samfunnet. Dette vil forhåpentligvis støtte dem resten av livet og gi de muligheten til å takle livets utfordringer bedre på alle plan. Mange av våre deltagere engasjerer seg videre i prosjektet og ønsker å vise en vei ut av langvarig rusavhengighet.

​BITR omfavner nå over 500 deltagere på landsbasis. Av alle vi har jobbet med over tid er det over 60% som nå lever rusfrie liv. Det er en stor glede å se mange av våre deltagere komme tilbake til arbeidslivet. De sier det har vært et vendepunkt i livet å lære seg å ta større ansvar for egen tilfriskning og å utvikle gode rutiner i hverdagen. Mange av våre deltagere har vært ut og inn av institusjoner i flere år, men har ikke klart å få livet på stø kurs før de ble en del av BITR.

Overføringsverdi

Langsiktig tilnærming til rusproblematikken

Våre deltagere får opplæring i yoga 1-5 ganger i uken, tar del i et fellesskap og får muligheten til å utvikle og fordype seg innen yoga. Vi fokuserer på samfunnsansvar og det å lære seg nyttige aktiviteter som matlagning, hushold og økonomi. Helt enkelt hvordan man finner tilbake til gleden av å bidra til samfunnet og ta del av et fellesskap.
 
Våre grunnprinsipper bygger på større ansvarsfølelse og prinsippene beskrevet over. Lykkes man med det kommer de positive endringene. Et av våre hoved-motto er ”Uten handling, ingen forvandling”. Vår erfaring tilsier at rusavhengige egentlig lengter etter å bidra og bli en bedre utgave av seg selv. Men, de destruktive mønstrene de har opparbeidet gjennom år med rusmisbruk er vanskelig å bryte uten et godt verktøy, god veiledning og et godt og langsiktig fellesskap å støtte seg til.

Langsiktig

Vil du støtte oss?

bottom of page